Statut

Rozdział I – Postanowienia ogólne

Rozdział II – Cele i sposoby działania

Rozdział III – Członkowie, ich prawa i obowiązki

Rozdział IV – Struktura organizacyjna

Rozdział V – Majątek i fundusze

Rozdział VI – Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa

Rozdział VII – Przepisy przejściowe

                                                                    Rozdział I
Postanowienia ogólne.

§1
1. Towarzystwo Kulturalne “Echo Pyzdr” zwane dalej Towarzystwem posiada osobowość prawną.
2. Nazwa Towarzystwa jest prawnie zastrzeżona.
§2
1. Siedzibą władz Towarzystwa jest miasto Pyzdry.
2. Towarzystwo działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.
§3
Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników.
§4
Towarzystwo może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.
§5
1. Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.

Rozdział II
Cele

§6
Celem Towarzystwa jest:
1. dbałość o środowisko naturalne,
2. pobudzanie inicjatywy społecznej dla rozwoju życia społeczno – kulturalnego, artystycznego i sportowego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
3. popieranie i upowszechnianie dotychczasowego dorobku i dalszego rozwoju twórczości artystycznej,
4. kultywowanie tradycji historycznych rejonu oraz ochrona i zagospodarowanie jego zabytków,
5. popieranie korzystnych dla mieszkańców wsi zmian w rolnictwie,
6. rozwój oświaty,
7. rozwój tyrustyki
§7
I. Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
1. organizowanie kursów, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji, sympozjów, seminariów, plenerów, koncertów, konkursów itp.
2. współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Towarzystwa.
3. skupianie wokół idei Towarzystwa działaczy społecznych kultury, oświaty i sportu, a także zajmujących się zawodowo upowszechnianiem kultury i oświaty organizacji społecznych i zawodowych.
4. organizowanie konferencji, spotkań poświęconych problematyce kultury, oświaty, twórczości artystycznej, sportu, rekreacji i wypoczynku, ochrony zabytków oraz przyrody,
5. gromadzenie funduszy na ochronę i zagospodarowanie zabytków oraz przyrody,
6. współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi,
7. występowanie z wnioskami i postulatami pod adresem władz samorządowych, państwowych, stowarzyszeń, fundacji, przedsiębiorstw i osób fizycznych
8. prowadzenie i wspieranie finansowe programów pomocy osobom zagrożonym marginalizacją społeczną
9. realizowanie zadań publicznych zgodnych z celami Towarzystwa

II. Przedmiotem działalności pożytku publicznego Towarzystwa jest:

L.p. Czy działalność jest odpłatna?

kod PKD

Opis celów działania

TAK

NIE

1.

Tak

85. 32. D Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
2.

Nie

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
3.

Tak

85. 32. D Działalność charytatywna
4.

Nie

Działalność charytatywna
5.

Tak

91. 33. Z Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
6.

Nie

91. 33. Z Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
7.

Tak

91. 33. Z Ochrona i promocja zdrowia
8.

Nie

91. 33. Z Ochrona i promocja zdrowia
9.

Tak

91. 33. Z Upowszechnianie
i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet
i mężczyzn
10.

Nie

91. 33. Z Upowszechnianie
i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet
i mężczyzn
11.

Tak

91. 33. Z Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy,
w tym rozwój przedsiębiorczości
12.

Nie

91. 33. Z Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy,
w tym rozwój przedsiębiorczości
13.

Tak

91. 33. Z Działalność wspomagająca rozwój wspólnot
i społeczności lokalnych
14.

Nie

91. 33. Z Działalność wspomagająca rozwój wspólnot
i społeczności lokalnych
15.

Tak

91. 33. Z Nauka, edukacja, oświata
i wychowanie
16.

Nie

91. 33. Z Nauka, edukacja, oświata
i wychowanie
17.

Tak

91. 33. Z Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci
i młodzieży
18.

Nie

91. 33. Z Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci
i młodzieży
19.

Tak

91. 33. Z Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
20.

Nie

91. 33. Z Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
21.

Tak

91. 33. Z Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
22.

Nie

91. 33. Z Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
23.

Tak

91. 33. Z Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także działań wspomagających rozwój demokracji
24.

Nie

91. 33. Z Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także działań wspomagających rozwój demokracji
25.

Tak

91. 33. Z Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów
i współpraca między społeczeństwami
26.

Nie

91. 33. Z Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów
i współpraca między społeczeństwami
27.

Tak

85. 32. D Promocja i organizacja wolontariatu
28.

Nie

85. 32. D Promocja i organizacja wolontariatu
29.

Tak

91. 33. Z Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe realizujące cele zgodne ze statutem Towarzystwa Kulturalnego „Echo Pyzdr”
30.

Nie

91. 33. Z Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe realizujące cele zgodne ze statutem Towarzystwa Kulturalnego „Echo Pyzdr

§8
Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach oraz przy realizacji zadań publicznych. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 9
1. Członkiem Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Towarzystwa.
§ 10
Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1. członków zwyczajnych,
2. członków wspierających
3. członków honorowych.
§ 11
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Towarzystwa.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Towarzystwa, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Towarzystwie przez swojego przedstawiciela.
3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Towarzystwa lub inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Towarzystwa
4. Członkiem zwyczajnym i wspierającym zostaje się w wyniku głosowania na Walnym Zebraniu Członków na podstawie pisemnej deklaracji, w wyniku tajnego głosowania, zwykłą większością głosów. Powyższe nie dotyczy członków założycieli.
5. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu w wyniku tajnego głosowania zwykłą większością głosów.
§ 12
I. Członek zwyczajny ma prawo do:
1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa,
2. uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. organizowanych przez władze Towarzystwa.
3. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Towarzystwa,
4. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Towarzystwa,
5. noszenia odznaki organizacji.
II. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1. aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Towarzystwa,
2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
3. przestrzegania etyki zawodowej,
4. regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Towarzystwie.
§ 13
1. Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 12 ust. 1 pkt. 2 – 5.
2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w statutowych władzach Towarzystwa.
3. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa.
4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.
§ 14
I. Członkostwo Towarzystwa ustaje na skutek:
1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Towarzystwa, zgłoszonej na piśmie Zarządowi po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,
2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 3 miesiące.
4. wykluczenia z Towarzystwa na skutek prawomocnej uchwały Zarządu w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzeganie postanowień, uchwał i regulaminów, zasad etyki.
5. wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,
6. pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku uchwały władz Towarzystwa, która członkostwo nadała.
II. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3 -5 orzeka Zarząd, który zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków, w najbliższym planowanym terminie, od daty doręczenia stosownej uchwały.

                                                               Rozdział IV
Struktura organizacyjna.

§ 15
I. Władzami Towarzystwa są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.
§ 16
1. Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa 4 lata , a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Członkowie wybrani do władz Towarzystwa mogą tę samą funkcję pełnić przez dowolną ilość kadencji.
3. Uchwały władz Towarzystwa, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków /kworum/. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
§ 17
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Towarzystwa w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokoptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

                                                 Walne Zebranie Członków.
§ 18
I. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa.
II. W walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
III. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 10 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
IV. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:
1. w pierwszym terminie – liczby członków określonej w § 16 pkt 3 .
2. w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 15 minut później od pierwszego terminu – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
§ 19
I. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
II. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, sprawozdawczo-wyborcze w terminie określonym w § 16 ust.1.
III. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
IV. Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje Prezydium w składzie : przewodniczący, zastępca i sekretarz.
V. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków i powołanych na nim komisji.
VI. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
VII. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członów zwołuje zarząd:
1. z własnej inicjatywy,
2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3. na umotywowane żądanie, co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.
VIII. W przypadkach określonych w ust. 7 pkt 2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty przedstawienia /złożenia/ odpowiedniego wniosku /żądania/ Zarządowi.
IX. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 20
Do Kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należą:
1. określenie głównych kierunków działania Towarzystwa,
2. uchwalenie statutu i jego zmian,
3. uchwalenie regulaminów władz Towarzystwa,
4. uchwalenie budżetu,
5. wybór i odwoływanie członków władz Towarzystwa
6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Towarzystwa,
7. ustalenie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek lub świadczeń.
8. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Towarzystwa lub jego władze.
9. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu.
10. podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
11. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego, zwyczajnego i wspierającego,
12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku,
13. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

                                                                Zarząd
§ 21
I. Zarząd kieruje całokształtem działalności Towarzystwa, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
II. Zarząd składa się z 6 członków, w tym: prezesa, 1 zastępcy prezesa, sekretarza, skarbnika i 1 zastępcy skarbnika.
III. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku.
IV. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.
§ 22
Do zakresu działania Zarządu należą:
1. realizacja celów Towarzystwa oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,
2. określenie szczegółowych kierunków działania,
3. ustalenie budżetu i preliminarzy,
4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Towarzystwa,
5. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
6. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
7. powoływanie komisji , zespołów oraz określanie ich zadań,
8. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
9. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
10. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich /skreślanie/,
11. prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
12. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego, zwyczajnego i wspierającego Towarzystwa,
13. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

Zabrania się Zarządowi:

1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej osobami bliskimi.
2. przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. wykorzystywania majątku Towarzystwa na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Towarzystwa.
4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie towarzystwa, członkowie jego organów lub pracownicy oraz od ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

                                                           Komisja Rewizyjna.
§ 23
I. Komisja Rewizyjna jest władzą Towarzystwa powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
II. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym: przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza.
§ 24
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należą:
1. kontrola działalności Towarzystwa,
2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji,
3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania /posiedzenia/ Zarządu.
4. zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym statutowo,
5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie /lub odmowę udzielenia/ absolutorium władzom Towarzystwa,
6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
§ 25
I. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Towarzystwa.
II. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
III. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.
IV. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji wynagrodzenia
V. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez tę władzę.
§ 26
W przypadkach określonych w § 24 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a zebranie /posiedzenie/ Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

                                                                   Rozdział V
Majątek i fundusze.

§ 27
Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§ 28
I. Źródłem powstania majątków Towarzystwa są:
1. składki członkowskie,
2. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Towarzystwa,
3. dotacje,
4. darowizny, zapisy i spadki,
5. wpływy z działalności statutowej.
II. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Towarzystwa. Wpływy gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb najszybciej przekazywane na konto,
III. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 4 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Towarzystwa.
IV. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodne z obowiązującymi przepisami.
§ 29
I. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa wymagane są podpisy dwóch osób: prezesa lub zastępcy prezesa i skarbnika albo prezesa lub zastępcy prezesa i zastępcy skarbnika;
II Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy: prezesa lub zastępcy prezesa i sekretarza.

                                                              Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa.

§ 30
I. uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów – 2/3, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
II. Uchwalenie statutu lub jego zmiany oraz rozwiązanie Towarzystwa mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków . Do zawiadomienia określonego w § 18 ust. 3 należy załączyć projekt stosownych uchwał.
III. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Towarzystwa.
IV. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Towarzystwa, nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach /Dz. U. Nr 20, poz 104 z późniejszymi zmianami/.
                                                                Rozdział VII
                                                        Przepisy przejściowe

§ 31
Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.

 STATUT.pdf